Jeugdsport, subsidie

Ga direct naar het eind van de content.

Wat is het?

Vertegenwoordigt u een instelling die zich bezig houdt met jeugdsport? De gemeente subsidieert activiteiten van instellingen of belangengroeperingen en andere initiatieven.

Om de sportbeoefening door jeugdigen betaalbaar te houden en de kwaliteit van het aanbod te bevorderen ontvangen de sportverenigingen een subsidie per jeugdlid. Onder jeugdleden worden verstaan de leden die op 1 maart van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

Hoe werkt het?

Voor het verkrijgen van een subsidie per jeugdlid gelden de navolgende aanvullende voorwaarden:

  • de sportvereniging dient ten minste 10 jeugdleden te hebben;
  • het jaarlijkse minimum contributiebedrag per jeugdlid bedraagt ten minste € 35,--;
  • de sportvereniging dient in verhouding tot de kosten van de activiteiten en de leeftijd van de leden redelijke contributies danwel bijdragen te heffen.

De subsidie per jeugdlid bedraagt € 7,-- per jaar.

Jeugdactiviteiten

  1. Sportverenigingen komen in aanmerking voor een subsidie voor activiteiten die ten doel hebben de sportdeelname van jeugdigen te vergroten, de betrokkenheid van jeugd bij bestuurlijke activiteiten te stimuleren en het sportaanbod te vernieuwen.
  2. Per activiteit wordt 75% van de kosten gesubsidieerd, met een maximum van in totaal € 500,-- per vereniging per jaar.
  3.  Activiteiten met een consumptief karakter komen niet voor subsidiëring in aanmerking.

Wat moet ik doen?

De procedure van de aanvraag en de voorwaarden zijn vastgelegd in de gemeentelijke subsidieverordening en de 'nadere regels sportverenigingen'.